Algemene voorwaarden International Business Academy

Deze Voorwaarden zijn van toepassing (i) op iedere vorm van gebruik van het Platform en/of (ii) de levering door NLinBusiness aan, en het gebruik door de Wederpartij van, Producten.

De Voorwaarden zijn tevens van toepassing op het gebruik van de NLinBusiness-website.

Indien er een direct conflict bestaat tussen een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zal de tekst van de Overeenkomst prevaleren.

1.              Definities

1.1          Onder “Applicatie” wordt verstaan: elke specifieke gehoste applicatie(s) waarvoor Diensten worden geleverd, geïdentificeerd en zoals beschreven in het Bestelformulier. Deze Applicatie kan eigendom zijn van NLinBusiness of van een derde partij.

1.2          Onder “Bestelformulier” wordt verstaan het document met de specifieke afspraken tussen NLinBusiness en de Wederpartij. Het Bestelformulier wordt door beide partijen ondertekend of door Wederpartij aangegaan door acceptatie van de afspraken via de website van NLinBusiness, welke acceptatie door NLinBusiness per e-mail wordt bevestigd.

1.3          Onder “Bijlage” wordt verstaan een Bijlage waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen en dat deel uitmaakt van de Overeenkomst.

1.4          Onder “Branding” wordt verstaan de corporate branding van de Wederpartij, zoals merken, of namen of logo’s.

1.5          Onder “Content” wordt verstaan: gegevens die door de Wederpartij worden ingevoerd, gecreëerd of benut bij het gebruik van het Platform en/of de Producten.  Voorbeelden hiervan zijn de inhoud van het platform, teksten, afbeeldingen, video’s, data / gegevens, augmented / virtual reality omgevingen, etc.

1.6          Onder “Diensten” wordt verstaan alle door NLinBusiness geleverde webgebaseerde diensten, zoals applicatiediensten, toegang tot het gesloten NLinBusiness webplatform, educatieve diensten en alle Applicaties zoals beschreven in het Bestelformulier en het Specificatieblad.

1.7          Onder “Initiële termijn” wordt verstaan de initiële periode van één jaar vanaf de datum waarop de Overeenkomst ingaat, zoals vermeld in het Bestelformulier en/of de Partnerovereenkomst.

1.8          Onder “Intellectuele-eigendomsrechten” worden verstaan alle auteursrechten, octrooien, geregistreerde en niet-geregistreerde modelrechten, handelsmerken en dienstmerken en aanvragen voor een van deze rechten, samen met alle databankrechten, handelsgeheimen, knowhow en andere intellectuele-eigendomsrechten in alle delen van de wereld.

1.9          Onder “Nadere termijn” wordt verstaan elke volgende termijn van 1 maand na de eerste termijn.

1.10      “Onder “Overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst tussen NLinBusiness en de Wederpartij zoals vastgelegd in het Bestelformulier en/of de Partnerovereenkomst, een eventuele Bijlage of aanvullende overeenkomst (zoals een afzonderlijke Verwerkersovereenkomst, indien van toepassing) en deze Voorwaarden, of de overeenkomst zoals die door partijen in enige andere vorm is aangegaan.

1.11      Onder “Partnerovereenkomst” wordt verstaan het document met de specifieke afspraken tussen NLinBusiness en de Wederpartij. De Partnerovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend.

1.12      Onder “Platform” wordt verstaan: alle digitale applicaties waaronder websites, de academy, de digitale etalage de, community, etc die toebehoren aan  en/of beschikbaar worden gesteld door NlinBusiness .

1.13      Onder “Producten” wordt verstaan: alle Diensten en/of Applicaties die door NLinBusiness worden geleverd.

1.14      Onder “Specificatieblad” wordt verstaan: het document waarin de aard en de omvang van de diensten en/of leveringen, eventuele serviceniveaus, serviceprocedures, aanvullende regelingen en veiligheidsmaatregelen nader worden beschreven en dat een Bijlage bij de Overeenkomst vormt.

1.15      “”Onder “Voorwaarden” wordt verstaan deze algemene voorwaarden.

1.16      Onder “Wederpartij” wordt verstaan: een private of publieke partij die door NLinBusiness is toegelaten om gebruik te maken van het Platform en/of om Producten aan te schaffen.

2.              Niet-commercieel karakter

2.1          NLinBusiness biedt het Platform en/of de Producten niet aan in een commerciële hoedanigheid, maar om haar statutaire doelen te bereiken. Zij heeft het recht om geen Overeenkomst aan te gaan, of om een Overeenkomst of delen daarvan te wijzigen of te beëindigen, indien de Wederpartij niet handelt in overeenstemming met de doelstellingen van NLinBusiness.

3.              Termijn

3.1          De Overeenkomst treedt in werking op de ingangsdatum die op het Bestelformulier of in de Partnerovereenkomst is vermeld en blijft van kracht voor de Initiële termijn. Vervolgens geldt de Overeenkomst voor periodes van telkens een maand totdat een partij de andere partij ten minste één maand van tevoren schriftelijk meedeelt dat de Overeenkomst zal eindigen.

4.              Kosten

4.1          Onverminderd het voorgaande artikel 2.1 behoudt NLinBusiness zich het recht voor kosten in rekening te brengen. Zodra deze situatie verandert, zal NLinBusiness de Wederpartij drie maanden van tevoren informeren, waarbij de Wederpartij het recht heeft de Overeenkomst (tussentijds) schriftelijk op te zeggen binnen 1 (één) maand na deze kennisgeving. Indien geen tijdige opzegging plaatsvindt geldt dat Wederpartij de nieuwe voorwaarden heeft geaccepteerd.

5.              Gebruiksrechten

5.1          Licentie. NLinBusiness verleent aan Wederpartij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om het Platform en/of Producten te gebruiken zoals hieronder uiteengezet voor de eigen normale zakelijke doeleinden van Wederpartij.

5.2          Persoonlijke licentie. De in artikel 5.1 aan de Wederpartij verleende licentie is persoonlijk en het is de Wederpartij niet toegestaan enige van de in licentie gegeven rechten op het gebruik van het Platform en/of de Producten of enig onderdeel aan een derde over te dragen, in sublicentie te geven of anderszins te vervreemden. Niets in de Overeenkomst draagt enig eigendomsrecht van het Platform en/of de Producten over aan Wederpartij of derden.

5.3          Geschiktheid. De Wederpartij erkent dat:

5.3.1    het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Wederpartij is om te bepalen of het Platform en/of Producten voldoen aan de behoeften van haar bedrijf en om zich ervan te vergewissen dat het Platform en/of Producten geschikt zijn voor operationeel gebruik in haar bedrijf;

5.3.2    het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Wederpartij is om de validatie, correctie van fouten, back-up en reconstructie van haar eigen gegevens en/of software en Content te verzorgen.

6.              Verplichtingen van de Wederpartij

6.1          Erkenningen. De Wederpartij erkent dat:

6.1.1    zij het Platform en/of de Producten alleen zal gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met de Overeenkomst; en

6.1.2    zij alle instructies van NLinBusiness met betrekking tot het Platform en/of de Producten zal opvolgen, inclusief de in de Overeenkomst gestelde eisen en gebruik zal maken van en zich houden aan de gebruikersnamen, wachtwoorden en eventuele authenticatiecodes of beveiligingsprocedures die NLinBusiness van tijd tot tijd aan de Wederpartij kan mededelen; en

6.1.3    NLinBusiness gerechtigd is de functionaliteit van het Platform en/of de Producten van tijd tot tijd aan te passen. Zij zal ernaar streven de gevolgen daarvan voor de Wederpartij te beperken maar kan terzake geen garanties geven; en

6.1.4    NLinBusiness de Content, die de Wederpartij openbaar heeft gemaakt en kosteloos beschikbaar is, mag gebruiken voor het exploiteren van het Platform en/of de Producten, het verbeteren van de kwaliteit en functionaliteit van het Platform en/of de Producten en voor het promoten van het Platform en/of de Producten. Deze toestemming impliceert ook het recht datastromen te analyseren en deze bevindingen die daardoor ontstaan te gebruiken.

6.2          Beperkingen. De Wederpartij zal het navolgende nalaten:

6.2.1    de inhoud van het Platform en/of de Producten te verveelvoudigen, te verspreiden of anderszins openbaar te maken, behalve zoals vermeld in de Overeenkomst;

6.2.2    Informatie met behulp van het Platform en/of de Producten te verzenden, behalve indien nodig voor het gelicentieerde gebruik van het Platform en/of de Producten door de Wederpartij;

6.2.3    run-time versies te gebruiken van producten van derden die in een Platform en/of Producten kunnen worden ingebouwd, voor enig ander gebruik dan het gebruik van dat Platform en/of Producten;

6.2.4    het Platform en/of de Producten te wijzigen, te demonteren, te decompileren of te onderwerpen aan reverse-engineering, behalve voor zover wettelijk toegestaan en NLinBusiness hiervan 90 dagen van tevoren op de hoogte is gesteld;

6.2.5    het Platform en/of de Producten te gebruiken op een wijze die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst is voorzien.

6.3          Licenties van derden. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle licenties en machtigingen die nodig zijn met betrekking tot software van derden die zij in verband met het Platform en/of de Producten gebruikt.

6.4          Schending van verplichtingen. Indien de Wederpartij in strijd handelt met één van haar bovenstaande verplichtingen, dan geldt dat, onverminderd de overige bepalingen en voorwaarden in de Overeenkomst:

6.4.1    NLinBusiness kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen als direct of indirect gevolg van een dergelijke tekortkoming van de Wederpartij;

6.4.2    NLinBusiness heeft het recht om de kosten van personeel voor het oplossen van eventuele problemen aan de Wederpartij in rekening te brengen.

6.4.3    NLinBusiness heeft het recht om elke Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) met onmiddellijke ingang en zonder enige aansprakelijkheid om welke reden dan ook op te zeggen.

7.              Branding en Content

7.1          Branding en licentie. De Wederpartij garandeert dat zij de eigenaar of bevoegde gebruiker is van alle Intellectuele Eigendomsrechten en alle andere rechten op haar Branding. De Wederpartij stemt ermee in dat NLinBusiness ten behoeve van het Platform en/of Producten (onderdelen van) de Branding kan opnemen, en de Wederpartij verleent hierbij een niet-exclusieve licentie aan NLinBusiness voor de duur van de Overeenkomst om dit te doen. Indien het voor dit doel noodzakelijk is dat NLinBusiness een geregistreerde gebruiker wordt, verplicht de Wederpartij zich onverwijld alles in het werk te stellen om een dergelijke registratie te verkrijgen.

7.2          Rechtmatig gebruik . De Wederpartij erkent en stemt ermee in dat zij volledig verantwoordelijk is voor de Content en het gebruik dat zij of derden daarvan maken voor enig doel, en dat NLinBusiness niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de Content of dat gebruik. Wederpartij erkent dat NlinBusiness gerechtigd is een ‘Notice and Takedown-‘procedure te  . Onverminderd het bepaalde in de vorige volzin verbindt de Wederpartij zich hierbij zich (en, indien van toepassing, NLinBusiness) te informeren over, en bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst volledig te voldoen aan alle voor persoonsgegevens relevante wet- en regelgeving, licenties of bindende codes of gedragsnormen (inclusief, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en de Telecommunicatiewet).

8.              Intellectuele eigendomsrechten

8.1          Intellectueel eigendom. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform en/of Producten en alle daarmee samenhangende inhoud (anders dan de Content berusten uitsluitend bij NLinBusiness en/of haar relevante licentiegevers en zullen dat ook blijven.

8.2          Bedrijfsgeheimen. Indien Wederpartij kennis neemt van of op de hoogte wordt gesteld van een van de onderdelen, processen of werkwijzen of enige software in het Platform en/of Producten zal zij deze kennis of informatie als NLinBusiness’ bedrijfsgeheim behandelen en niet ten behoeve van een andere partij dan NLinBusiness gebruiken of op enigerlei wijze aan een derde partij overdragen of toestaan dat een derde partij deze kennis of informatie verwerft.

8.3          Kennisgeving van de claim. Indien de Wederpartij kennis krijgt van een claim dat het Platform en/of de Producten of een deel daarvan inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden zal deze NLinBusiness onmiddellijk na ontdekking van een dergelijke vordering informeren en verleent aan NLinBusiness de uitsluitende zeggenschap over het verweer tegen een dergelijke vordering teneinde NLinBusiness in staat te stellen deze kwestie af te handelen, en mag deze niet zelf schikken of procederen.

8.4          Schadeloosstelling. Indien een vordering als bedoeld in artikel 8.3 niet voortvloeit uit de schending van de Overeenkomst door de Wederpartij, zal NLinBusiness de Wederpartij vrijwaren en de Wederpartij schadeloos stellen voor alle schade of kosten die voortvloeien uit de vordering met inachtneming van de aansprakelijkheidsregeling  van artikel 11.

9.              Beperkingen op het gebruik

9.1          Indien op enig moment de toegang tot of het gebruik van het Platform en/of de Producten door de Wederpartij niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving, de goede zeden of ‘fair use’ (bijv. indien Wederpartij het Platform en/of Producten gebruikt voor spamming, hacking, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van NLinBusiness of derden, het bewaren of verspreiden van materiaal van ongepaste aard, zoals materiaal met een seksuele inhoud of omdat Wederpartij buitensporig veel gegevens opslaat of buitensporig veel verkeer genereert, dan wel, op basis van de ervaring van NLinBusiness, mag worden verwacht in verband met het normale gebruik van de Diensten), zal de Wederpartij in strijd met de Overeenkomst handelen, en heeft NLinBusiness het recht om naar eigen goeddunken de Overeenkomst op grond van artikel 14 te beëindigen, ongeschikt materiaal te verwijderen, extra kosten in rekening te brengen en/of het Platform en/of de Producten ten aanzien van de Wederpartij te staken. De Wederpartij erkent en stemt ermee in dat NLinBusiness het recht heeft een dergelijke inbreuk of niet-naleving te melden aan een relevante regelgevende instantie of instantie, en dat NLinBusiness geen enkele aansprakelijkheid zal hebben jegens de Wederpartij als gevolg van de inbreuk, de niet-naleving, of de melding van NLinBusiness daarvan.

9.2          In aanvulling op eventuele andere rechtsmiddelen die voor NLinBusiness beschikbaar zijn en onverminderd haar rechten op basis van deze Overeenkomst, heeft NLinBusiness het recht om de toegang tot Platform en/of Producten onmiddellijk op te schorten indien NLinBusiness dit redelijkerwijs noodzakelijk acht om de juiste belangen van NLinBusiness of van haar andere partners te beschermen. Indien uitvoerbaar en afhankelijk van de aard van de reden van de opschorting, kan NLinBusiness naar eigen inzicht de Wederpartij in de gelegenheid stellen de situatie te herstellen. In dat geval zal NLinBusiness, indien Wederpartij de situatie herstelt, het Platform en/of de Producten onverwijld herstellen.

10.          Beveiliging en encryptie

10.1      Veiligheidsmaatregelen. Om de Content te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik, en om het risico van een beveiligingsinbreuk te minimaliseren, zal NLinBusiness te allen tijde gedurende de looptijd van de Overeenkomst passende beveiligingsmaatregelen treffen en handhaven, indien van toepassing, zullen deze beveiligingsmaatregelen worden gespecificeerd in het Specificatieblad.

10.2      Encryptie. NLinBusiness maakt gebruik van encryptietechnieken voor de bescherming van de Content over de invoer en de verzending via het netwerk.

10.3      Kennisgeving door de Wederpartij. NLinBusiness zal de Wederpartij onmiddellijk op de hoogte stellen van elke cyberattack waarvan zij kennis krijgt of die zij vermoedt, en die gericht lijkt te zijn op de Content.

11.          Aansprakelijkheid

11.1      NLinBusiness aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het in staat stellen van de Wederpartij om te linken naar enige site op het World Wide Web, of de inhoud van enige andere site, of een site van waaruit de Wederpartij mogelijk is gelinkt, of waarnaar de Wederpartij kan linken, anders dan de website van NLinBusiness.

11.2      Indien Wederpartij schade lijdt als gevolg van nalatigheid of het niet naleven van de bepalingen van de Overeenkomst door NLinBusiness, zal elke vordering van Wederpartij op NLinBusiness als gevolg van nalatigheid of het niet naleven van de bepalingen van de Overeenkomst met betrekking tot één incident, of een reeks van samenhangende incidenten, beperkt zijn tot de door Wederpartij te betalen Vergoedingen voor de levering van die Dienst aan Wederpartij in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de maand waarin de schade zich voordoet (pro rata te berekenen indien de periode minder dan 12 maanden vanaf de datum van de Overeenkomst is). Zolang NLinBusiness het gebruik van het Platform en/of Producten gratis is, is de aansprakelijkheid van NLinBusiness volledig uitgesloten.

11.3      NLinBusiness is niet aansprakelijk jegens de Wederpartij voor enige indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade die kan ontstaan met betrekking tot het gebruik van een Het Platform en/of een Product of een onderdeel daarvan door de Wederpartij, noch voor winstderving of verlies van gegevens.

11.4      De Wederpartij verbindt zich ertoe om in het geval NLinBusiness als gevolg van zijn onrechtmatig handelen  verlies of schade lijdt, boetes verbeurt of kosten maak NLinBusiness volledig te vrijwaren voor dergelijk verlies, schade, boete of kosten.

11.5      Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook dient de Wederpartij het gebruik van het Platform en/of de Producten onmiddellijk te staken en onverwijld schriftelijk aan NLinBusiness te verklaren dat dit is gebeurd.

12.          Gegevensbescherming en privacy

12.1      Verantwoordelijke. Afhankelijk van de aard van het Platform en/of de Producten treedt NLinBusiness op als verantwoordelijke voor de verwerking of als verwerker in het kader van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Indien NLinBusiness als verwerker optreedt, wordt dit in het betreffende Specificatieblad aangegeven. Onder alle omstandigheden is de Wederpartij ook een verantwoordelijke voor de verwerking. Indien NLinBusiness als Verwerker optreedt, zijn de bepalingen van artikel 13 (Verwerkingsovereenkomst) van toepassing.

12.2      Naleving van de wet. In verband met het gebruik van het Platform en/of de Producten en de in verband met het Platform en/of de Producten verwerkte persoonsgegevens zal de Wederpartij zich in alle opzichten houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) de AVG.

12.3      Data Subjects. De Wederpartij staat ervoor in dat zij ten aanzien van de door haar ingeladen of ingevoerde persoonsgegevens op het Platform en/of Producten alle betrokkenen op zodanige wijze heeft geïnformeerd dat zowel NLinBusiness als de Wederpartij zelf volledig voldoen aan de artikelen 13 en 14 van het AVG, en voor zover wettelijk verplicht, geldige toestemming van de betrokkenen heeft verkregen.

12.4      Vertrouwelijkheid. De Wederpartij zal de persoonsgegevens op het Platform en/of Producten en/of op de website van NLinBusiness vertrouwelijk behandelen, geen gegevens aan derden verstrekken en de gegevens alleen voor eigen zakelijke doeleinden gebruiken in overeenstemming met het doel van de specifieke Dienst zoals uiteengezet in het Specificatieblad

13.           Overeenkomst inzake gegevensverwerking 

13.1      Het bepaalde in dit artikel 13 (“de Verwerkersovereenkomst” is van toepassing op elke verwerking van de persoonsgegevens (de Persoonsgegevens) van enige natuurlijke persoon (Betrokkene) door NLinBusiness als gegevensverwerker in verband met het aanbieden van Platform en/of Producten aan de Wederpartij.

13.2      NLinBusiness verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de Wederpartij in de hoedanigheid van gegevensverwerker als bedoeld in artikel 4 lid 8 van de AVG. NLinBusiness zal de Persoonsgegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is voor de levering van het Platform en/of Producten, of op basis van aanvullende gedocumenteerde instructies van de Verantwoordelijke. Indien een wet van de Europese Unie of een wet van een lidstaat die van toepassing is op NLinBusiness, vereist dat de Persoonsgegevens worden verwerkt, zal NLinBusiness de Wederpartij voorafgaand aan de verwerking op de hoogte stellen van die wettelijke verplichting, tenzij die wetgeving een dergelijke kennisgeving verbiedt op grond van zwaarwegende redenen van algemeen belang.

13.3      De Wederpartij garandeert dat zij voldoet aan alle verantwoordelijkheden die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, aan de verplichting om de betrokkene te informeren over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van het AVG.

13.4      NLinBusiness maakt gebruik van de sub-Verwerkers die in het Specificatieblad  zijn gespecificeerd. De Wederpartij stemt in met het gebruik van deze sub-Verwerkers en de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie door deze sub-Verwerkers (voor zover van toepassing).

13.5      Indien NLinBusiness in de toekomst gebruik wil maken van andere sub-Verwerkers zal zij de Wederpartij hiervan op de hoogte stellen. Indien Wederpartij niet akkoord gaat met de nieuwe sub-Verwerker, heeft zij het recht bezwaar te maken tegen het inzetten van de nieuwe sub-Verwerker. Na dit bezwaar zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. Indien partijen niet tot een dergelijke oplossing kunnen komen, heeft NLinBusiness het recht om naar eigen inzicht het Platform en/of de Producten aan de Wederpartij voort te zetten zonder gebruik te maken van de nieuwe sub-Verwerker of om de Overeenkomst met de Wederpartij geheel of gedeeltelijk te beëindigen. NLinBusiness garandeert dat de door haar ingeschakelde derde partij gebonden is aan een schriftelijke overeenkomst die ertoe strekt dat deze alle verplichtingen uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst nakomt. Het inschakelen van derden laat de volledige aansprakelijkheid van NLinBusiness voor alle verplichtingen uit hoofde van deze Verwerkingsovereenkomst onverlet.

13.6      NLinBusiness garandeert dat werknemers en andere personen die door haar zijn geautoriseerd om de Persoonsgegevens te verwerken, zich hebben verplicht tot geheimhouding of onder een passende wettelijke geheimhoudingsplicht vallen.

13.7      NLinBusiness beveiligt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen van artikel 32 AVG.

13.8      NLinBusiness zal, rekening houdend met de aard van de verwerking, de Wederpartij met passende technische en organisatorische maatregelen bijstaan, voor zover dit mogelijk is, om te voldoen aan de verplichting van de Wederpartij om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de in hoofdstuk III van de AVG vastgelegde rechten van de betrokkene.

13.9      Na afloop van het verlenen van toegang tot het Platform en/of de levering van Producten zal NLinBusiness alle Persoonsgegevens verwijderen, tenzij de wetgeving van de Unie of de lidstaten voorschrijft dat de Persoonsgegevens moeten worden opgeslagen.

13.10  NLinBusiness stelt de Wederpartij alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat zij de verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst nakomt en staat audits toe, waaronder inspecties, die door de Wederpartij of een andere door de Wederpartij gemachtigde accountant worden uitgevoerd. De kosten hiervan komen voor rekening van de Wederpartij.

13.11  NLinBusiness zal de Wederpartij onmiddellijk op de hoogte brengen als een instructie naar haar mening in strijd is met de AVG of andere gegevensbeschermingsbepalingen van de EU of de lidstaten.

13.12  NLinBusiness informeert de Wederpartij onverwijld nadat NLinBusiness kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid AVG.

13.13  NLinBusiness zal de Wederpartij voorzien van alle informatie en medewerking die door de Wederpartij wordt gevraagd om de Wederpartij in staat te stellen het incident te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen, waaronder het in kennis stellen van de bevoegde autoriteiten en het informeren van de betrokken natuurlijke personen.

14.          Beëindiging

14.1      Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Wederpartij en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Wederpartij of een door Wederpartij in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

14.2      Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Wederpartij en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Wederpartij of een door Wederpartij in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

14.3      Indien Wederpartij op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Wederpartij bewijst dat NLinBusiness ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die NLinBusiness vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14.4      Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. NLinBusiness zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.5      Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelllng met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig­ surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve ven reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. NLinBusiness kan de Overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap  over de onderneming  van Wederpartij direct of indirect wijzigt  NLinBusiness is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval Wederpartij onherroepelijk  in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Wederpartij op gebruik van het Platform en/of de Producten, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van NLinBusiness is vereist.

15.          Overige bepalingen

15.1      Volledigheid. Een Overeenkomst vormt de gehele weergave van de afspraken tussen partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst.

15.2      Amendementen. NLinBusiness is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden 30 kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen aan de Wederpartij van kracht. Kennisgeving geschiedt via de contactgegevens zoals die door Wederpartij bij NLinBusiness zijn geregistreerd.

15.3      Ontheffing. Geen enkele verdraagzaamheid of vertraging door een van de partijen bij het afdwingen van haar respectievelijke rechten zal de rechten van die partij schaden of beperken, en geen enkele verklaring van afstand van dergelijke rechten of van enige inbreuk op enige contractuele voorwaarden zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enig ander recht of van enige latere inbreuk.

15.4      Rechten van derden. Een persoon die geen partij is bij een Overeenkomst heeft geen recht om een beroep te doen op de Overeenkomst of om enige voorwaarde ervan af te dwingen.

15.5      Klachtenregeling: indien en voor zover NLinBusiness een klachtenregeling hanteert, verplichten Partijen zich in voorkomend geval van die regeling gebruik te maken.

15.6      Toepasselijk recht en jurisdictie. De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met enige Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) of (een) daaruit voortvloeiende nadere overeenkomst(en) ontstaan, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenbeslechting. Oplossing Automatisering (‘SGOA’), gevestigd in Den Haag. De procedure wordt gevoerd in de Nederlandse taal.