Algemene voorwaarden partners

Algemene voorwaarden RVO

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig.

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

De belangrijkste regels over hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens, staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (pdf). De AVG helpt uw privacy te beschermen. In de hele Europese Unie geldt dezelfde privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Privacybeleid

Wij gebruiken het privacybeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In de privacyverklaring op de website van het ministerie van EZK staat het privacybeleid beschreven. Hier kunt u lezen hoe wij omgaan met de AVG. U vindt bijvoorbeeld informatie over de verwerking, uitwisseling en bewaartermijn van uw persoonsgegevens. Ook kunt u lezen welke rechten u heeft.

 

Rechten

U heeft verschillende rechten onder de AVG. U heeft bijvoorbeeld recht op inzage of rectificatie. Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken of wilt u dat wij een aanpassing doen in uw geregistreerde persoonsgegevens? Dan kunt u via mijn.rvo.nl een AVG-verzoek indienen.

 

Verwerkingenregister

Alle verwerkingen van persoonsgegevens vindt u in het verwerkingenregister van het ministerie van EZK. Dit register bevat per verwerking:

  • een korte beschrijving van de soorten gegevens die wij verwerken;
  • waarvoor wij die gegevens verzamelen;
  • wat wij met deze gegevens doen;
  • wie er verantwoordelijk is voor de verwerking.

Zo kunt u controleren of wij uw gegevens gebruiken volgens de regels van de AVG.

Artikel 1 Auteursrecht

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het samengestelde en verstrekte cursusmateriaal berust bij de Staat der Nederlanden (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het is deelnemer niet toegestaan dit cursusmateriaal zonder voorafgaande toestemming van RVO, buiten de cursus om, voor welke doeleinden dan ook en op welke wijze dan ook, te gebruiken dan wel ter beschikking te stellen aan derden.

13.2. De deelnemer verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor zijn cursus noodzakelijk is.

Artikel 2 Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

Eventueel verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en RVO conformeert zich daarbij aan de geldende (privacy)wetgeving. Voor zover RVO verstrekte persoonsgegevens verwerkt, doet zij dit in overeenstemming met de wet en haar privacy reglement.

 

Functionaris voor Gegevensbescherming

Heeft u een specifieke vraag of wilt u een klacht indienen? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van het ministerie van EZK. Dit kan via e-mail: PbFG@minezk.nl, of door een brief te sturen naar:

Functionaris voor Gegevensbescherming
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bureau Bestuursraad
Postbus 20401
2500 EK Den Haag