Algemene voorwaarden partners

Algemene voorwaarden ChinaTalk

Algemene Voorwaarden ChinaTalk

Definities

ChinaTalk: de vennootschap onder firma gevestigd te Uden, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.

IBA: International Business Academy (https://academy.acc.nlib.nlib.totalservices.io/), onderdeel van NLinBusiness.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie ChinaTalk diensten verleent en/of werkzaamheden verricht dan wel met wie ChinaTalk een Overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: iedere overeenkomst voor het verrichten van Diensten die tussen ChinaTalk en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Diensten: Alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook (dienstverlening, aanneming van werk, enz.) die ChinaTalk voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht, onder meer maar niet uitsluitend kennisoverdracht in de vorm van onderwijs, trainingen, lezingen en studiereizen.

Cursist: de natuurlijke persoon die namens de Opdrachtgever een Dienst afneemt.

Trainer: de natuurlijke persoon die namens ChinaTalk de Dienst van de Overeenkomst verricht.

E-learning: alle cursussen die Cursist aan de hand van vooraf geproduceerde materialen (video, documenten, etc.) door middel van zelfstudie individueel volgt op het IBA-platform, zonder directe tussenkomst van een trainer.

In-Company trainingen: alle cursussen, zowel online als offline, die worden afgenomen door de Opdrachtgever voor een besloten evenement waarbij de Opdrachtgever zeggenschap heeft over de cursisten en de Trainer de cursus in eigen persoon uitvoert.

Classrooms: alle cursussen in groepsverband, zowel online als offline, waaraan de Cursist deelneemt maar de Opdrachtgever geen zeggenschap heeft over de andere aanwezigen en de Trainer de cursus in eigen persoon uitvoert.

Een-op-een Diensten: diensten die onderdeel vormen van een Overeenkomst en aan één individuele Cursist geleverd worden, onder meer maar niet uitsluitend een individueel coachinggesprek als onderdeel van een e-learning of na een Classroom training of een individuele training voor één cursist.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ChinaTalk en Opdrachtgever (respectievelijk hun rechtsopvolgers) welke tot stand zijn gekomen via het platform van IBA.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst

3. Een Overeenkomst komt tot stand wanneer Opdrachtgever een aangeboden dienst van ChinaTalk heeft aanvaard door deze op de website van IBA te bestellen.

4. Meerwerkzaamheden op verzoek van de Opdrachtgever, die geen deel uitmaken van de Overeenkomst, zullen door ChinaTalk afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder meerwerkzaamheden worden verstaan: alle buiten de in de Overeenkomst genoemde diensten die ChinaTalk verricht voor de Opdrachtgever.

Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en (indien van toepassing) inclusief reiskosten van de Trainer binnen Nederland, tenzij anders is vermeld.
 2. Betaling geschiedt via Ideal of creditcard op het IBA-platform of facturering door ChinaTalk.
 3. Betaling per factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk op de dag

  voorafgaand aan de overeengekomen datum voor verrichting van de dienst.

 4. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in

  verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is en is ChinaTalk bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van ChinaTalk tot vergoeding van de schade, incasso- en annuleringskosten. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 200,–.

Uitvoering Overeenkomst voor In-Company diensten:

 1. Bij een Overeenkomst voor het verzorgen van een In-Company Training worden afspraken gemaakt over plaats en datum (c.q. data) waar en wanneer de In-Company Training plaats zal vinden, het onderwerp van de In-Company Training, alsmede het (minimaal en) maximaal aantal deelnemers.
 2. Indien de dienst wordt geleverd op een door de Opdrachtgever verzorgde locatie zal de Opdrachtgever ervoor zorgen dat de locatie waar de diensten van ChinaTalk worden verricht in alle opzichten daartoe geschikt is. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die de ChinaTalk ondervindt als gevolg van het niet geschikt zijn van de locatie.
 3. Het in de Overeenkomst vermelde aantal personen dat bij het leveren van de dienst als deelnemer/bezoeker aanwezig is, is bindend. Indien dit aantal met meer dan 50% wordt overschreden, heeft ChinaTalk het recht om hetzij het leveren van de dienst ten overstaan van meer personen dan overeengekomen te weigeren, hetzij aan het leveren van de dienst nadere voorwaarden te verbinden.

Uitvoering Overeenkomst voor Classroom diensten:

 1. Classrooms hebben een minimaal aantal deelnemers welke vermeld staat bij de beschrijving van de Dienst. Indien dit minimale aantal inschrijvingen niet gehaald wordt behoudt ChinaTalk het recht om de Dienst eenzijdig te annuleren. ChinaTalk zal de Opdrachtgever een nieuwe datum voor verrichting van de dienst voorstellen. Indien de Opdrachtgever de nieuwe datum niet accepteert zal ChinaTalk restitutie verlenen van het voor de dienst betaalde bedrag.
 2. ChinaTalk is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van annulering of verplaatsing van een Classroom.

Uitvoering Een-op-een Diensten:

14. Een-op-een Diensten die onderdeel zijn van een Dienst dienen binnen 3 maanden na bestelling van de Dienst op het IBA platform door de Opdrachtgever te worden afgenomen.

 1. Er wordt geen restitutie verleend van betalingen voor Een-op-een Diensten die niet binnen deze termijn afgenomen worden.
 2. Afzonderlijke tijden voor Een-op-een Diensten kunnen door de cursist slechts worden verplaatst als de aanvraag daarvoor uiterlijk 3 dagen voor de afspraak schriftelijk ontvangen wordt op info@chinatalk.nl (onder vermelding van de naam van de training en het bestelnummer).
 3. Verzoeken om verplaatsing van Een-op-een Diensten binnen 72 uur worden beschouwd als annulering. Er wordt geen restitutie van betalingen verleend voor die Een-op-een Dienst.

Annuleringsvoorwaarden:

 1. E-learnings worden direct na betaling beschikbaar gesteld op het IBA-platform. Op betalingen voor e-learnings kan daarom geen restitutie verleend worden.
 2. Voor alle overige Diensten geldt: de Opdrachtgever kan de overeenkomst voor, of uiterlijk op de overeengekomen datum van uitvoering geheel of gedeeltelijk opzeggen, in welk geval hij de volgende annuleringskosten verschuldigd is:

  – Tot 15 kalenderdagen voor of op de eerste dag van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding;
  – 16 tot 30 kalenderdagen voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen vergoeding;

  – 31 kalenderdagen of langer voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding.

 3. Naast de bovengenoemde annuleringskosten is ChinaTalk bij annulering door de Opdrachtgever gerechtigd alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen.
 4. Verplaatsing van In-Company Training op verzoek van de Opdrachtgever wordt behandeld als annulering van de oorspronkelijke Overeenkomst en sluiten van een nieuwe overeenkomst. Annuleringskosten kunnen daarom van toepassing zijn.
 5. De Opdrachtgever is gerechtigd Cursisten die niet in staat zijn deel te nemen aan een Classroom te laten vervangen.
 6. Bij ‘no-show’ van de Cursist in een Classroom of Een-op-Een Dienst heeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie of vervangende les.
 7. Opzegging van de Overeenkomst, annuleringen en vervangingen dienen schriftelijk te geschieden door het sturen van een e-mail aan info@chinatalk.nl onder vermelding van de naam van de training en het bestelnummer.

Verhindering van de trainer bij Classrooms en In-Company Trainingen:

 1. Indien de Trainer is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden of onmogelijkheid niet verschijnt, dan zal ChinaTalk:

–  in overleg met de Opdrachtgever het verrichten van de dienst verplaatsen naar een andere datum;

–  indien mogelijk: in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorgdragen; of

–  indien ChinaTalk en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst beëindigen onder restitutie van eventueel betaalde bedragen.

 1. Als de Trainer te laat op het evenement arriveert en alsnog de lezing geeft wordt geen restitutie verleend.

27. ChinaTalk is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering of het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de Trainer.

Overige bepalingen In-Company trainingen:

 1. Alle opdrachten voor In-Company trainingen kunnen met naam van de Opdrachtgever en naam van de Trainer vermeld worden in op de ChinaTalk website, de nieuwsbrief van ChinaTalk en social media (Twitter, LinkedIn), tenzij de Opdrachtgever expliciet aangeeft dit niet te willen. Het logo van de Opdrachtgever kan worden toegevoegd op de Referenties pagina van de ChinaTalk website, tenzij de Opdrachtgever expliciet aangeeft dit niet te willen.
 2. ChinaTalk kan op verzoek meer materiaal (foto’s, persmap) aanleveren (indien beschikbaar) voor de promotie van het evenement. De voorwaarden waaronder zullen separaat worden overeengekomen.
 3. Opnames (geluid en/of film) van de bijdrage van de Trainer mogen alleen worden gemaakt in overleg met ChinaTalk.
 4. De naam en foto’s van de Trainer mogen niet gebruikt worden voor andere promotionele doeleinden dan het event zelf (bijvoorbeeld voor het promoten van een product of service).

Intellectueel Eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt ChinaTalk het intellectueel eigendom over alle in de Dienst aangeleverde materialen.
 2. Documenten die onderdeel vormen van de Dienst (in PDF, Word of enigerlei vorm) mogen enkel voor persoonlijk gebruik van de Cursist worden gedownload van de IBA website en worden afgedrukt. Videobestanden mogen niet worden gedownload of worden gedupliceerd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Het is niet toegestaan materialen die onderdeel vormen van de Dienst te distribueren, exploiteren, openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ChinaTalk.

Opzegging overeenkomst:

 1. ChinaTalk is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever:

–  tekortschiet in zijn verplichtingen.

–  zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard

–  surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance wordt verleend

–  zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

 1. ChinaTalk behoudt zich het recht het verrichten van een Dienst aan de Opdrachtgever te weigeren en restitutie te geven van de voor die Dienst betaalde bedragen indien ChinaTalk van mening is dat verrichten van de dienst ChinaTalk kan schaden (b.v. indien de Opdrachtgever of Cursist een directe concurrent is).

Klachten

 1. De Opdrachtgever dient gebreken in nakoming van de overeenkomst binnen redelijke termijn na constatering per e-mail aan info@chinatalk.nl aan ChinaTalk kenbaar te maken (onder vermelding van de naam van de training en het IBA bestelnummer), maar in ieder geval binnen 5 dagen na de geplande datum waarop de relevante dienst zou worden geleverd.
 2. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid

 1. ChinaTalk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van ChinaTalk. De Opdrachtgever vrijwaart ChinaTalk tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Iedere aansprakelijkheid van ChinaTalk is beperkt tot het overeengekomen bedrag.
 3. Aan de inhoud van de materialen die onderdeel vormen van een Dienst (documenten, videos,

  etc.) kunnen geen rechten ontleend worden.

Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder

  begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen exclusief aan de rechter te Den Bosch worden voorgelegd.

Privacyverklaring ChinaTalk

Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

BESTELLING VAN DIENSTEN

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wanneer u een training boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:

–  Bedrijfsnaam

–  Voor- en achternaam cursist

–  Factuuradres

–  Telefoonnummer

–  e-mail cursist

–  Afgenomen diensten (naam trainingen) bij ChinaTalk

–  Bestelnummer & -datum (IBA platform)

–  Betalingsgegevens

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Uw gegevens zijn nodig voor relevante communicatie betreffende (onderdelen van) de training, voor een goede uitvoer van de dienst en betaling af te handelen.

NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de afgenomen diensten, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.

Wij gebruiken uw naam en e-mail adres om u na de curus een enquête te sturen voor de evaluatie van de cursus.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na het verrichten van de dienst bewaard worden.

Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.

Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

CURSUSEVALUATIE

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen cursus, uw beoordelingen van de cursus, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de cursusevaluatie. U kunt ervoor kiezen de cursusevaluatie anoniem in te vullen.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Niet geanonimiseerde gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard. Geanonimiseerde gegevens worden onbeperkt bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?

Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals een surveybedrijf. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de International Business Academy. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

KLACHTEN OVER DE CURSUS

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

–  toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.

–  ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.

–  inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.

–  wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.

–  het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

UW RECHTEN

Uw rechten:

–  U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.

–  U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;

–  de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;

–  de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.

–  U heeft het recht op beperking van de verwerking.

–  U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

–  U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.

–  U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking

van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd

belang van de onderneming of derden.

–  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor

directe marketingdoeleinden waaronder profilering.

–  U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

WIJZIGINGEN

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEDRIJFSNAAM: ChinaTalk
ADRES: Bermershof 801, 5403 WP Uden EMAIL: info@chinatalk.nl