Algemene voorwaarden partners

Algemene voorwaarden China Moves

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en ChinaMoves gesloten overeenkomsten:

  • Een overeenkomst tussen opdrachtgever en leverancier komt eerst na aanvaarding door leverancier tot stand, incl de algemene leveringsvoorwaarden. Aanvaarding geschiedt door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging;
  • Na opdrachtbevestiging vraagt ChinaMoves een aanbetaling van 25% van de overeengekomen fee. Mocht er sprake zijn van opzegging dan wordt de aanbetaling geretourneerd, tenzij de tijdslimiet is overschreden, svp zie hieronder.
  • Opzeggen van de afspraak tot 11 dagen voor de presentatie/beloofde werk is kosteloos, van 10-4 dagen 50%, 3-1 75%, en op de dag zelf is 100% van de overeengekomen fee verschuldigd.
  • Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW;
  • Voor een bedrijfsbezoek wordt minimaal 4 uur (halve dag) in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen;
  • Kilometers worden in rekening gebracht tegen € 0,42 ct/km, tenzij anders vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging;
  • Facturatie geschiedt achteraf op basis van werkelijk bestede tijd, tenzij sprake is van een afgesproken projecttarief;
  • Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien opdrachtgever tijdige betaling verzuimt dan is 1% rente per maand van het opeisbare bedrag verschuldigd;
  • ChinaMoves is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. ChinaMoves zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
  • Reis- en verblijfskosten buiten Nederland worden in rekening gebracht tegen overlegging van nota’s.

ChinaMoves Stolbergstraat 5 2012EP Haarlem